Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for august 2012


  Biserica cu hramul Sfinții Arhangheli din satul Negoiești, com. Șoldanu, jud. Călărași este ctitorie a Elinei Doamna soția Domnitorului Matei Basarab din anul 1649. Înțelegem aceasta din pisania de la intrarea în biserică ce are următorul conținut: ”Acest cinstit şi dumnezeiesc hram, cu toate cele ale monastirii s-au zidit din temelie de binecinstitoarea doamnă Elena, soţia marelui şi binecinstitului domn Io Matei Basarab Voievod a toată ţara Ungrovlahiei  în anii 1648 – 1649, ispravnic a fost Manea postelnicul; a scris preotul Gheorghe.”

   Biserica se află situată pe șoseaua București – Oltenița la km. 42 (DN 4 42) pe malul stâng al Argeșului.

La început a fost mânăstire de călugări și era compusă din lăcașul propriu-zis al bisericii, casele egumenești ce cuprindeau 8 încăperi acoperite cu șindrilă și prevăzute fiecare cu pivnițe iar pe jos erau pardosite cu scândură din lemn de stejar, și clopotniță care și ea era învelită cu șindrilă căreia i s-a montat la inugurare un clopot despre care se spune că a fost luat de turci la prima invazie asupra mânăstirii în anul 1680.

Patriarhul Macarie al Antiohiei vizitează biserica Negoiești în anul 1650 împreună cu diaconul Paul de Alep care și scrie despre ea în ” Călătoriile Patriarhului Macarie al Antiohiei în Tara Românească”.

În Istoria Țării Românesti a cronicarului Radu Popescu se face mențiunea că această mânăstire este cel mai nou lăcaș de cult al lui Matei și al Doamnei sale Elena, care la un an după construcție a închinat-o la Sf. Munte Athos.

Mânăstirea Negoiești a primit în deceniile urmatoare o serie de danii de la Domnii Țării Românești sau de la alți boieri pământeni. În anul 1652 Domnitorul Matei Basarab i-a oferit o moșie de 8400 pogoane teren arabil, un clopot, obiecte și cărți religioase, 9 sălașe de țigani, 15 pogoane teren vie în satul Greaca (Ilfov), un eleșteu plin cu pește (40 pogoane luciu de apă) scutind totodată pe egumeni și stareți de a plăti dări către domnie. Familiile boierești Manu și Cantacuzino vor întări prin hrisoave confirmate de Constantin Brâncoveanu moșiile Potcoava (2138 pogoane) și Valea lui Soare (3764 pogoane). Astfel în anul 1701 suprafața arabilă deținută de mânăstire ajunsese la 13 489 pogoane teren arabil, 15 pogoane vie, 62 de sălașe de țigani, un eleșteu și un codru de pădure de aprox. 300 hectare.

O altă însemnare din anul 1790 făcea precizarea că în anul 1737 au avut loc convorbiri între Constantin Vodă Mavrocordat și Ibrahim Pașa de Rusciuc care s-au întâlnit la Negoiești pentru a lua unele măsuri care să ducă la diminuarea conflictelor de graniță.

În anul 1777 egumenul Serafim a depus eforturi serioase pentru repararea zidurilor și a împrejmuirilor.

Situația mânăstirii din satul Negoiești este prezentată în anul 1823 într-o catagrafie de către Mitropolia Țării Românești care ne descrie că în interior biserica era nezugrăvită, pereții fiind spoiți cu var. Ferestrele sunt fără fiare și geamuri, pardoseala de cărămidă din interior este în unele locuri stricată iar turla mare este spartă apa pătrunzând în interior. Casele egumenești sunt stricate, având acoperișul spart, fără sobe, încăperile din pivniță sunt distruse în multe dintre ele bătând ploaia. Clopotnița din zid era și ea distrusă, iar zidurile înconjurătoare erau în mai multe locuri dărâmate.

A scris despre această mânăstire maiorul Ioan Papazoglu în anul 1865 care alcătuia un repertoriu geografic al județelor din Muntenia. Istoricul Nicolae Iorga o pomenește în Istoria Bisericii Românești. Au corespondat cu stareții mânăstirii Dimitrie Bolintineanu, Alexandru Odobescu și pictorul Constantin Lecca. Ultima mare reparație se face la această mânăstire în anul 1864 de către arhitectul Schlater fiind pictată de Constantin Lecca iar catapeteasma este sculptată de Constantin Babic.

În anul 1864 în urma secularizării, mânăstirea devine biserică de mir, călugării mergând la alte mânăstiri cu precădere la Căldărușani și Snagov.

La cutremurul din anul 1977 biserica este grav avariată. Începând cu anul 1982 se încep lucrări de reparație la biserică constând în refacerea acoperișului, tencuieli exterioare și refacerea picturii cu aviz de la Ministerul Culturii. Lucrările au fost executate în regie proprie conduse de preotul paroh Nicolae Trușcă. Fondurile fiind insuficiente, lucrările de reparație au continuat și in anii următori.

Trăgând concluzia că fondurile necesare restaurării întregului complex istoric depășesc posibilitățile financiare ale parohiei și chiar ale județului preotul paroh Nicolae Trușcă a alcătuit un proiect din fonduri europene nerambursabile intitulat: „Restaurare, consolidare, punere în valoare și introducere în circuitul turistic al complexului arhitectural-medieval al fostei mânăstiri Negoiești, com. Șoldanu, jud. Călărași” axa 5 domeniul de intervenție 5.1 în cadrul Proiectului Operațional Regional (P.O.R.)

Proiectul este în plină desfășurare în anul 2012 și constă în restaurarea bisericii, schimbarea celor 3 turle de pe biserică, restaurarea picturii, refacerea zidurilor împrejmuitoare, a clopotniței, construirea unei case monahale, a unui punct de informare turistică, amenajarea unei parcări cu 52 de locuri, forarea unui puț de mare adâncime și o ministație de epurare a apei menajere.

Biserica are dimensiuni impresionante. Defapt în această mică localitate Negoiești, din inima Bărăganului, Domnitorul Matei Basarab a avut timp de 10 ani, între 1640 – 1650 o reședință de vară unde întrunea divanul țării, emitea hrisoave domnești și primea ambasadori, localitatea funcționând ca o veritabilă capitală a Țării Românești. Aici Domnitorul și-a zidit o adevărată catedrală având înălțimea de 31 de metri, lungimea de 18 metri, lățimea de peste 7 metri. Grosimea zidului bisericii este de 1,2 metri în unele locuri depășind 2,5 metri.

Ctitoria Domnitorului Matei Basarab din satul Negoiești, com. Șoldanu este cel mai important monument istoric din jud. Călărași.

 

Preot Paroh

Nicolae Trușcă

Reclame

Read Full Post »


Interviu al Domnului Ambasador Neagu Udroiu cu Parintele Nicolae Trusca – Negoiesti

Read Full Post »


Read Full Post »